Menu Zamknij

Informacje dot. ochrnony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach
Ul. Wł. Broniewskiego19, 07-415 Olszewo-Borki
NIP: 7582369177, REGON: 382271415.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jacek Olkowski, iod@sibid.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań spoczywających na administratorze w ramach realizacji programu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
8. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.
9. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu placówki i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Skip to content